Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

I.

Základné ustanovenie

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
  č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej
  len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) a inými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Prevádzkovateľom - predávajúcim v internetovom obchode SPIRIDEA je spoločnosť:

 

Galenoderm s.r.o.

IČO: 51 642 921

IČ DPH: SK2120739588

so sídlom: Nobelova 28, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 127536/B

štatutár: RNDr. Pavol Arnold, Ing. Maroš Priganc, Mgr. Robert Farkaš

kontaktné údaje:

email: info@spiridea.com       

telefón +421 2 491 090 33

www.spiridea.com

(ďalej len „predávajúci“)

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a fyzickou osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu (ďalej len „kupujúci") prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese eshop.spiridea.sk (ďalej len „internetový obchod")
 2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

II.

Informácie o tovare a cenách

 1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivých tovaroch v ponuke internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený poštou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode.
 2. Všetky prezentácie tovarov umiestnených v ponuke internetového obchodu sú informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
 3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platia len v prípade, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
 4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

 

III.

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám.
 2. Kupujúci realizuje objednávku tovaru týmito spôsobmi:
 • ak internetový obchod umožňuje vytvorenie zákazníckeho účtu, objednávka sa môže realizovať prostredníctvom zákazníckeho účtu, po predchádzajúcej registrácii v internetovom obchode,
 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
 1. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.
 2. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU S POVINNOSŤOU PLATBY“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
 3. Okamžite po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzatvorenie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho.
 4. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 5. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, dokiaľ nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónne číslo alebo email predávajúceho uvedený v týchto obchodných podmienkach.
 6. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

 

IV.

Zákaznícky účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.
 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadne informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet nevyužíva viac ako 24 mesiacov bez toho, aby sa do účtu v tomto období prihlásil, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 

V.

Platobné podmienky a dodanie tovaru

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:
  • bezhotovostne platobnou kartou,
  • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány dostupnej v internetovom obchode,
  • bankovým prevodom,
  • platbou na dobierku pri prevzatí tovaru podľa dodacích podmienok pošty alebo kuriérskej spoločnosti.
 2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, za kúpnu cenu sa ďalej považujú aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 3. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
 4. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.
 5. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
 6. Tovar je kupujúcemu doručený:
 • na adresu určenú kupujúcim v objednávke.
 1. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru.
 2. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko súvisiace s týmto spôsobom dopravy a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 5. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Kupujúci vyplnením a doručením objednávky udeľuje predávajúcemu súhlas v zmysle § 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov na to, aby mu predávajúci vyúčtovával cenu za tovar v elektronickej forme. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho. Predávajúci a kupujúci berú na vedomie, že elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme, a že vystavením elektronickej faktúry už predávajúci nie je povinný posielať kupujúcemu faktúry v listinnej forme. Predávajúci má výhradné právo voľby medzi zaslaním elektronickej faktúry alebo faktúry v listinnej forme.
 6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie; v prípade, ak kupujúci zaplatí za objednaný tovar celú sumu kúpnej ceny pred dodaním tovaru, prechádza na kupujúceho vlastníckeho právo v okamihu, kedy mu bude umožnené so zakúpeným tovarom nakladať. Zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.
 7. Ak nie je pri konkrétnom tovare uvedená iná dodacia lehota, predávajúci dodá tovar kupujúcemu po potvrdení objednávky predávajúcemu najneskôr do 30 dní odo dňa akceptácie objednávky; pri platbe vopred bankovým prevodom alebo prostredníctvom platobnej brány – dodacia doba sa počíta odo dňa pripísania peňažných prostriedkov vo výške objednávky vrátane nákladov na prepravu (poštovného) na bankový účet predávajúceho.
 8. Ak predávajúci nemôže dodať tovar kupujúcemu v lehote 30 dní uvedenej v predchádzajúcej vete týchto obchodných podmienok, bezodkladne o tejto skutočnosti upovedomí kupujúceho formou zaslania e-mailu a v prípade, ak už kupujúci za objednaný tovar zaplatil, predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu do 15 dní od uplynutia lehoty uvedenej v prechádzajúcej vete týchto obchodných podmienok alebo sa s kupujúcim dohodne na náhradnom plnení.
 9. V prípade, ak kupujúci nezaplatí a neprevezme objednaný tovar mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení (zásielka sa vráti ako nedoručená bez zavinenia predávajúceho, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, kupujúci zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod.), predávajúci môže požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti. Kupujúcemu, ktorý neprevzal objednávku bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu, či má kupujúci záujem o opätovné doručenie objednaného tovaru. Ak kupujúci na výzvu predávajúceho neodpovie ani do 7 dní odo dňa odoslania výzvy na e-mailovú adresu kupujúceho, predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy. Ak kupujúci požiada o opätovné odoslanie vrátenej zásielky, predávajúci doúčtuje k celkovej cene zásielky objednaného tovaru náklady na dopravu, resp. poštovné podľa platného cenníka. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe vopred zrealizovanej úhrady ceny za objednaný tovar ako aj nákladov na dopravu, resp. poštovné.

 

VI.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť podľa tohto článku obchodných podmienok.
 2. Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu) alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a zároveň ak predávajúci včas a riadne poskytol kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od kúpnej zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy [v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku] a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, má kupujúci podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní od prevzatia tovaru, prípadne od prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, ak je predmetom kúpnej zmluvy objednaný tovar, ktorý sa dodáva oddelene. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 4. Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, alebo tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
 5. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci odoslať akékoľvek jednoznačné vyhlásenie vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to v stanovenej lehote podľa článku VI ods. 3 týchto obchodných podmienok.
 6. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formuláru. Formulár predstavuje Prílohu č. 1 k týmto obchodným podmienkam.
 7. Kupujúci, ktorý odstúpil od kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy. Kupujúci nesie náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.
 8. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady. Avšak predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze kupujúcemu skôr ako je mu doručený tovar alebo kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 9. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
 10. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a v pôvodnom obale. Akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru znáša kupujúci. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 11. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvo emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.

 

VII.

Záruka a Zodpovednosť za vady

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci najmä zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak také dojednanie chýba, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal na stránke internetového obchodu alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe súvisiacej reklamy predávajúceho,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, akosti alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 1. Pri použitom tovare predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté použitím alebo opotrebením tovaru. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 2. Ak nejde o  použitý tovar, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Dĺžka trvania záručnej doby je 24 mesiacov. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo pripojenom návode vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Pri tovaroch s minimálnym dátumom trvanlivosti je záručná doba platná do tohto dátumu. Ak ide o použitý tovar je dĺžka trvania záručnej doby 12 mesiacov. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 3. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.
 1. Záruka sa nevzťahuje na:
 • vady a poškodenia tovaru spôsobené prirodzeným alebo mechanickým poškodením tovaru a jeho komponentov, vrátane náhodného poškodenia,
 • vady a poškodenia tovaru spôsobené znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby,
 • vady a poškodenia tovaru spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa,
 • vady a poškodenia tovaru spôsobené v dôsledku živelnej udalosti,
 • vady a poškodenia tovaru spôsobené násilným poškodením tovaru,
 • vady a poškodenia tovaru spôsobené nedodržaním zásad používania tovaru,
 • tovar, u ktorého vypršala záručná doba,
 • vady a poškodenia tovaru, ktoré si kupujúci spôsobil sám.
 1. Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar zdarma (darček), je na kupujúcom, či ponúkaný tovar (darček) prijme. Tovar zdarma (darček) však nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady a na tento tovar sa teda zákonná záruka nevzťahuje.
 2. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru sa uplatňujú u predávajúceho prostredníctvom poštovej/kuriérskej zásielky zaslanej na adresu sídla predávajúceho. Pred zaslaním poštovej/kuriérskej zásielky kupujúci zašle predávajúcemu e-mailom alebo listom správu o tom, že si plánuje uplatniť práva zo zodpovednosti za vady a opísať zistené nedostatky tovaru.
 3. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná určená osoba poučí kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu, a to buď telefonicky alebo formou e-mailu; na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, určí predávajúci spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový výrobok.
 4. Reklamačné konanie môže byť začaté za predpokladu, že kupujúci doručí predávajúcemu reklamovaný tovar. Reklamovaný tovar musí byť vyčistený a hygienicky nezávadný. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevziať reklamovaný tovar, resp. začať reklamačné konanie v prípade, ak reklamovaný tovar nebude spĺňať zásady všeobecnej hygieny. Reklamáciu je vhodné uplatniť bez zbytočného odkladu, najlepšie ihneď po tom, čo sa vada tovaru objavila. Prípadné oneskorenie pri pokračujúcom užívaní tovaru môže spôsobiť prehĺbenie vady tovaru, ktoré môže ďalej viesť až k celkovému znehodnoteniu tovaru, čo môže byť dôvodom na zamietnutie reklamácie.
 5. Tovar zakúpený kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu je možné reklamovať prostredníctvom poštovej/kuriérskej zásielky zaslanej na adresu Predávajúceho. Balík musí byť označený viditeľne slovom „REKLAMÁCIA“ a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), kópiu dokladu o kúpe tovaru, záručný list (ak bol kupujúcemu vydaný), list presne popisujúci vadu a spôsob, akým sa vada prejavuje, ako aj dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (najmä spiatočnú adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu). Predávajúci zašle kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď po obdržaní úplnej reklamácie, a to vo forme zaslania e-mailu na adresu kupujúceho uvedenú v reklamácii; v prípade, ak kupujúci nemá zriadenú e-mailovú adresu, zašle predávajúci potvrdenie o uplatnení reklamácie na spiatočnú korešpondenčnú adresu uvedenú v reklamácii; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 6. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 7. Reklamačné konanie nie je možné začať v prípadoch, ak kupujúci nepreukáže, že tovar zakúpil od predávajúceho, t.j. nepredloží kópiu dokladu o kúpe tovaru, resp. záručný list (ak bol kupujúcim vydaný).
 8. Vybavením reklamácie sa rozumie: ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 9. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola takáto vada bezplatne, včas a riadne odstránená; predávajúci zabezpečí odstránenie vady tovaru bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 10. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný.
 11. Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že tovar má vadu, ktorá je neodstrániteľná a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 12. Tie isté práva ako sú uvedené v predchádzajúcom odseku má kupujúci, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa tej istej vady ani po druhej oprave tovar riadne užívať. Tie isté práva ako sú uvedené v predchádzajúcom odseku má kupujúci aj v prípade, že tovar má súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
 13. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy tovaru a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je reklamovaný tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie tovaru všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu Tovaru nemožno zamietnuť.
 14. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa príslušných právnych predpisov o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení neskorších predpisov.

 

VIII.

Doručovanie

 1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

 

IX.

Osobné údaje

 1. Všetky informácie, ktoré si kupujúci a predávajúci vzájomne vymenia a ktoré nie sú verejne dostupné, sú dôverné. Ak kupujúci k tomu neudelí písomný súhlas, jeho/jej údaje predávajúci nebude iným spôsobom než za účelom plnenia zo zmluvy používať, okrem emailovej adresy, na ktorú môžu byť zasielané obchodné oznámenia, pretože tento postup umožňuje oprávnený záujem predávajúceho, ak to kupujúci výslovne neodmietne. Tieto oznámenia sa môžu týkať iba podobného alebo súvisiaceho tovaru a možno ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom (zaslaním listu, emailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení) odhlásiť. Emailová adresa bude na tento účel uchovávaná po dobu 3 rokov od uzavretia poslednej zmluvy medzi zmluvnými stranami.
 2. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov kupujúci nájde v zásadách ochrany osobných údajov TU.

  

X.

Mimosúdne riešenie sporov

 1. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- EUR.
 2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa: https://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 

XI.

Záverečné ustanovenie

 1. Pre tieto obchodné podmienky je rozhodné právo Slovenskej republiky s vylúčením aplikácie kolíznych noriem. Pre tieto obchodné podmienky je vylúčená aplikácia ustanovení Zmluvy OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru z roku 1980 a akéhokoľvek nasledujúceho dokumentu. Spory vzniknuté na základe alebo v súvislosti týmito obchodnými podmienkami majú právomoc rozhodovať súdy Slovenskej republiky, pričom kupujúci, ktorí sú spotrebiteľmi, môžu žalovať predávajúceho aj na súdoch členského štátu Európskej únie, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko.
 2. Pokiaľ sa niektoré ustanovenie/ustanovenia týchto obchodných podmienok stane neúčinným alebo neplatným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok, okrem prípadov, ak by dotknuté ustanovenia boli vzájomne neoddeliteľné. Predávajúci a kupujúci sa v tom prípade zaväzujú nahradiť neúčinné ustanovenie účinným ustanovením a neplatné ustanovenie platným ustanovením, a to tak, aby čo najlepšie zodpovedalo pôvodne zamýšľanému obsahu a účelu neúčinného a alebo neplatného ustanovenia. Do doby nahradenia podľa prechádzajúcej vety týchto obchodných podmienok platí príslušná právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov.
 3. Obchodné podmienky platia na zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho kupujúcemu. Predávajúci zašle v elektronickom formáte .pdf platné a účinné vyhotovenie obchodných podmienok, s ktorými sa kupujúci mal možnosť oboznámiť na webstránke internetového obchodu a s ktorými vyslovil súhlas pred odoslaním objednávky v procese jej uzatvárania zaškrtnutím príslušného políčka, a to spolu s potvrdením objednávky kupujúceho.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke, pričom zmenené obchodné podmienky sa neuplatnia na právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré vznikli pred zverejnením upraveného znenia obchodných podmienok na webovej stránke internetového obchodu.
 5. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 6. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 7. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.
 8. Počas trvania vyššej moci nie je predávajúci v omeškaní s plnením svojich povinností. Vyššou mocou sa rozumie okolnosť, ktorá nastala nezávisle od vôle predávajúceho, je nepredvídateľná, neprekonateľná a neodvrátiteľná, najmä povodeň, požiar, zemetrasenie či iná prírodná udalosť alebo katastrofa, mimoriadna situácia, nepokoje, povstanie, štrajk, invázia, vojna, vojnový, výnimočný alebo núdzový stav, terorizmus, obmedzenie alebo výpadok v dodávateľskom reťazci, epidémia/pandémia alebo prepuknutie nákazlivej choroby (napr. ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2), zmena legislatívy vrátane prijatia novej legislatívy, či všeobecne záväzné opatrenia vydané orgánmi verejnej moci vrátane karanténnych opatrení, embarga, vývozných alebo dovozných obmedzení či iných zákazov a príkazov.
 9. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe.
 10. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

 

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 01.03.2021.

Späť do obchodu