Podmienky ochrany osobných údajov

 1. Základné ustanovenia

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl.4 bod 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len: „GDPR“) je Galenoderm s.r.o. IČO: 51642921, so sídlom Nobelova 28, 831 02 Bratislava zapísaná vObchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 127536/B (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

adresa: Galenoderm s.r.o., Nobelova 28, 831 02 Bratislava

email: info@spiridea.com

telefón: +421 2 491 090 33

 

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje sám bez sprostredkovateľa.

 1. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia vašej objednávky. Prevádzkovateľ spracováva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

 1. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov:

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt). Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany prevádzkovateľa.

Osobné údaje sú spracované na nasledujúce účely:

 • Nákup tovaru cez internetový obchod – prijaté a vydané objednávky, faktúry
 • Dodanie tovaru – dodacie listy
 • Informovanie o stave realizácie zákazky
 • Informovanie o novinkách, akciách a na priamy marketing, a to formou e-mailu alebo zaslania katalógov na adresu zákazníka
 • Riešenie reklamácií

 

Zo strany prevádzkovateľa neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

 1. Doba uchovávania údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 1. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 

Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

 • podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy
 • zaisťujúce služby prevádzkovania internetového obchodu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním internetového obchodu
 • zaisťujúce marketingové služby

Prevádzkovateľ má v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretích krajín (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových / cloudových služieb.

 1. Spracovatelia osobných údajov

Spracovanie osobných údajov je uskutočňované prevádzkovateľom, osobné údaje však pre neho môžu spracovávať aj poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií.

 1. Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte:

 • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
 • právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. 3 týchto podmienok.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

 1. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 1. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu akceptujete.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň vám zašle novú verziu týchto podmienok na vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 02.03.2021

Späť do obchodu